Results
Place Team Date/time of the
last attempt
Score on the
last attempt
1‒9 Nite Coal (MISIS)
 • Alena Koroleva
 • Ilya Zubkov
 • Dmitriy Popov
 • Maxim Snesarev
1‒9 Dog Wanted (MISIS)
 • Alexander Lyanov
 • Maxim Korolev
 • Eugenie Zabolotskih
 • Erzhena Vampilova
1‒9 Semaphore (MISIS)
 • Artemiy Milovzorov
 • Dmitriy Zhoga
 • Nikita Karavanov
1‒9 DNIWE (MISIS)
 • Sergey Iliukhin
 • Feliks Kiselev
 • Ivan Volodkov
1‒9 Greenlight (MISIS)
 • Aleksey Budyakov
 • Yulya Voysyat
 • Stepan Zamyslov
 • Maksim Pashkov
1‒9 Machine Trolling (MISIS)
 • Andrei Kudriashov
 • Aleksandr Ignatovets
 • Petr Bychkov
1‒9 NULIKOKS (MISIS)
 • Ksenia Kryuchkova
 • Ekaterina Emelyanova
 • Nurkhat Beysov
 • Elizaveta Shnyakina
1‒9 AI tykes (MISIS)
 • Evgenii Rakcheev
 • Gleb Yurgin
1‒9 Suicsquad (MISIS)
 • Ruslan Ilyin
 • Diana Manilova